tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Laphrassea, Hoya VS | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

UDAHNITE NOVI ŽIVOT VAŠEM ZEMLJIŠTU!

Laphrassea_HNsm

laphrassea_logo_500px

Organska materija u đubrivu LAPHRASSEA nastala je procesom varenja biljne materije od strane larvi insekata. Ova organska materija stimuliše mikrobiološku aktivnost zemljišta zahvaljujući prisustvu korisnih bakterija i hitina. Kao dodatak, postepeno oslobađanje azota iz LAPHRASSEA se potpuno podudara sa potrebom biljaka za ovim elementom tokom celokupnog ciklusa rasta, a njegov visok potencijal za stvaranje humusa poboljšava plodnost zemljišta na zdrav i održiv način.

SASTAV:

 Organski azot (N)   3% 
 Ukupni anhidrid fosforne kiseline (P2O5  3%
 Vodotopivi kalijum oksid (K2O)  3%
 Organska materija  75%
 Vlažnost  10%

 

OSNOVNA SIROVINA:
Produkt varenja biljne materije od strane larvi crne vojne muve (Hermetia illucens), naziva se FRASS. FRASS predstavlja ekskremente i čvrste izlučevine insekata proizvedene u kontrolisanoj sredini i sastoje se prvenstveno od svarene biljne materije, čime je apsolutno garantovano odsustvo antibiotika ili drugih zabranjenih materija u lancu ishrane.

PREDNOSTI FRASS-a

 • Enzimi zemljišta igraju veliku ulogu u razlaganju organske materije, kruženju hranljive materije i razgradnji hemijskih ostataka koji zagađuju zemljište. Mnogi ogledi gde je za đubrenje korišćena LAPHRASSEA su pokazali drastično povećanje enzimatske aktivnosti zemljišta,
 • FRASS sadrži hitin, drugi najzastupljeniji polimer u prirodi, koji nastaje aktivnošću larvi, čiji biostimulativni i nutritivni efekti su posebno značajni i naučno priznati,
 • FRASS (produkti varenja larvi insekata) poboljšavaju strukturu zemljišta i sekvestraciju (skladištenje) ugljenika u zemljištu.

Korisne izlučevine insekata i produkata varenja se u procesu dezinfekcije i dalje peletizacije pretvaraju u peletirano đubrivo vrhunskih karakteristika:

 • Niska vlažnost đubriva,
 • Brza razgradnja peleta koje su veličine 3 mm,
 • Homogeno širenje hraniva kroz zemljište.

PROIZVODNJA I PROCES DEZINFEKCIJE:

 • Kontrolisani proces dezinfekcije
 • Eliminacija potencijalnih patogena: Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, Fitopatogene bakterije
 • Očuvanje korisnih bakterija u cilju mineralizacije i lakšeg rastvaranja hranljivih elemenata

LAPHRASSEA nam dolazi iz inovativnog i održivog sektora uzgajanja insekata.
Ovakva proizvodnja ima za cilj da izlučevine larvi koje se inače koriste za ishranu životinja, pretvore u prirodno organsko đubrivo. Ove larve se uzgajaju na biljnoj podlozi čime imaju i mali uticaj na životnu sredinu (vertikalne farme) tako da je krajnji proizvod garantovano GMO-bezbedan.

ODLIKE ĐUBRIVA:

 • Visok unos organske materije u zemljište,
 • Stimulisanje enzimatske i mikrobiloške aktivnosti u zemljištu,
 • Postepena mineralizacija azota,
 • Biostimulativni efekat hitina.