tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Organska poljoprivreda | HOYA V.S. - Subotica
Delatnosti

Organska poljoprivreda

... je sistem proizvodnje koji održava zdravlje zemljišta, ekosistema i ljudi.

Organska poljoprivreda se zasniva na ekološkim procesima, biodiverzitetu i proizvodnim ciklusima prilagođenih pojedinačnim i lokalnim uslovima i koja za cilj ima proizvodnju zdravstveno bezbedne i kvalitetne hrane i namirnica bez ostataka sintetičkih pesticida, teških metala, aditiva, antibiotika, hormona i bez genetski modifikovanih organizama. Organski standardi zabranjuju upotrebu genetski modifikovanih proizvoda.
Organska poljoprivreda kombinuje tradiciju, inovaciju i nauku kako bi poboljšala prirodno okruženje i unapredila zdravlje i produktivnost uzajamno zavisnih zajednica, života zemljišta, biljaka, životinja i ljudi.

Metodi i principi organske poljoprivredne proizvodnje su međunarodno pravno regulisani i zasnivaju se na standardima uspostavljenim od strane Međunarodne federacije pokreta za organsku poljoprivredu – IFOAM, međunaronde krovne organizacije za organsku proizvodnju, osnovane 1972. godine.   

Na ovim standardima zasnivaju se regulative u najvećem broju zemalja, između ostalih i u zemljama EU, kao i Zakon o organskoj proizvodnji Republike Srbije.

Za ishranu biljaka i oplemenjivanje zemljišta po principima i standardima organske proizvodnje, koriste se: organska, mineralna i mikrobiološka đubriva.U organskoj poljoprivredi se postupak đubrenja definiše kao precizno i usmereno snabdevanje zemljišta hranljivim materijama, uz pravovremeno i dostatno direktno obezbeđivanje biljaka različitim mikro i makro elementima i drugim hranljivim materijama. Na taj način se fokus stavlja na đubrenje i pripremu zemljišta a ne samo na đubrenje gajenog useva. 

Kompanija HOYA V.S. ima dugogodišnju saradnju sa najvećim evropskim proizvođačem organskih peletiranih đubriva, prirodnih biostimulatora i biljnih aminokiselina i mikrobiološkog đubriva, italijanskom kompanijom „ITALPOLLINA S.p.a.“ a od skora i sa turskom kompanijom „DRN Kimya“ inovativnim proizvođačem prirodnih biljnih biostimulatora koji aktiviraju i stimulišu prirodnu otpornost biljaka na različite štetočine i bolesti biljaka.

U našoj ponudi se nalazi tridesetak takvih proizvoda, koji su registrovani za upotreba u organskoj proizvodnji i za stavljanje u promet u Republici Srbiji. U tu svrhu je priređen i štampan poseban katalog, samo sa đubrivima koja se mogu koristiti u organskoj poljoprivredi. 

Spisak dozvoljenih proizvoda može se videti i u „Listi registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji“ a koja se vodi u Upravi za zaštitu bilja, pri Ministarstvu poljoprivrede.