tr?id=204892369268210&ev=PageView&noscript=1 Sulphamin, HOYA VS | HOYA V.S. - Subotica
Proizvodi

Sulphamin

Sulphamin_logo1

Sulphamin_700px
NAMENA:

Sulphamin je tečno organsko đubrivo na bazi sumpora sa dodatkom aminokiselina. Sprečava i leči nedostatak sumpora koji je neophodan u sintezi proteina koji imaju ulogu u enzimskim procesima i biosintezi hlorofila tako da u praksi nakon primene preparata ubrzo dolazi do jačanja intenziteta zelene boje biljaka.

Sulphamin stimuliše biosintezu molekula koji su važni u odbrani biljaka od stresa uzrokovanog uslovima spoljne sredine: glutation, tioredoksin, glutaredoksin, tioli, fitohelati.

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

Sulphamin u sebi integriše funkcije sumpora i aminokiselina, utiče na fiziološke procese biljaka koje su napadnute fitopatogenim gljivama (prouzrokovačima pepelnice, čađave krastavosti, rđa,) kao i pregljevima i eriofidnim grinjama.

Primena folijarno:

  • Povrće: 200-300ml/100L vode (min. 2,0 L/ha) svakih 7-10 dana,
  • Jagodasto voće: 150-300 ml/100L vode (min. 1,5 L/ha) svakih 7-15 dana,
  • Voće i vinova loza: 250-350 ml/100L vode (min. 2 L/ha) svakih 10-15 dana,
  • Žitarice i industrijski usevi: 150-250 ml/100L vode (min. 2 L/ha) svakih 15-20 dana,
  • Ukrasno bilje i travnjaci: 150-200 ml/100L vode (min. 1,5 L/ha) svakih 10-15 dana.

Koristiti samo tamo gde postoji prepoznata potreba.
Nemojte prekoračiti preporučenu dozu.

UPOZORENJE

Ne mešati sa uljima, proizvodima na bazi kalcijuma, bordovskom čorbom i jako alkalnim proizvodima (pH>8,5).
Preporučuje se da se sprovedu testovi kompatibilnosti svih preparata pre mešanja i upotrebe.
Leti primenjivati u najhladnijem delu dana. Ne primenjivati u vetrovitim uslovima.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na hladnom i suvom mestu van direktne sunčeve svetlosti. Proizvod je stabilan na normalnim temperaturama i pritiscima. Čuvati na temperaturi između 5°C i 35°C. Nemojte prethodno mešati ili čuvati u razblaženom obliku.

Proizvođač i distributer ne snose nikakvu odgovornost za nepravilno skladištenje, rukovanje i primenu proizvoda.