Proizvodi

Tečna đubriva sa huminskim kiselinama

HUMINSKE KISELINE

Huminske kiseline su prirodne organske supstance (polimeri) koji su rezultati biološkog procesa raspadanja biljnih i životinjskih ostataka. One se pojavljuju kao kompleksne makromolekule primarno sastavljene od aminokiselina, ugljenih hidrata, neorganskih elemenata (npr silikati) supstance sa hormonalnom akcijom.

Huminske kiselinedobrog kvaliteta nude bitne agronomske prednosti.
Konkretno, NAJBOLJU APSORPCIJU NUTRITIENATA: huminske kiseline vezuju lake minerale gline da bi formirale organske komplekse gline. Pored toga, radi rastvorljivosti, huminske kiseline u rastvoru transportuju mikroelemente, stvarajući ih bio-dostupnim. Hranjive materije vezane za molekule huminskih kiselina u stvari su mnogo lakše dostupne biljkama.