Proizvodi

N-Tester, hlorofil metar

n_tester_ _Copy_1
Utvrđivanje potrebne količine azotnog đubriva je često veliki izazov za proizvođače. U većini slučajeva biljke se đubre sa “standardnom” količinom azota u zavisnosti od stepena razvoja. Međutim, ove količine često ne odgovaraju stvarnim potrebama. Pokretljivost N u zemljištu kao i njegovo usvajanje, zavise od načina obrade i prinosa useva, koji se razlikuje iz godine u godinu.

Sa N-tester-om moguće je precizno utvrditi potrebe za azotom direktno u biljci tokom vegetacionog perioda.

Nedostatak ili višak azota se može izbeći. Upotreba N-testera je preporučljiva ne samo zbog ekonomskih već i ekoloških razloga. U zimu sadržaj hlorofila u pšenici, zimskom ječmu, raži i tritikale se meri optičkim ručnim instrumentom u najmlađem potpuno razvijenom lišću.

Nakon 30 pojedinačnih merenja u polju, rezultat se prikazuje na displeju kao važeći. S obzirom da koncentracija hlorofila odražava hranjivi status biljke, potreba za azotnim đubrenjem se može utvrditi na osnovu rezultata merenja.

Tehnički podaci:

Veličina polja za uzorkovanje: 2 × 3 mm
Maksimalna debljina lista: 1.2 mm
Maksimalna dubina ubadanja: 12 mm
Izvor svetlosti: 2 LED
Prijemnik: silikonska foto dioda
Baterije: 2 x AA, 1.5 V
Životni vek baterije: odprilike 20,000 merenja
Kućište: clasa 4, EN 60529
Masa: 200 g
Dimenzije: 164 × 78 × 49 mm