Moja korpa
 

TEHNOLOGIJE I SERTIFIKATI

BIOSTIMULATORI su posebne formulacije jedinjenja, tj. substanci i mikroorganizama koji se nanose na biljke ili zemljište da poboljšaju energiju porasta biljke, prinos,kvalitet i toleranciju na abiotičke stresove.

gluc. acid

AMINOKISELINE su organska jedinjenja i predstavljaju osnov svakog biološkog molekula. Sadrže amino grupu (NH2) i karboksilnu grupu (-COOH). U sastav aminokiselina ulaze elementi: C, H, N i O. Aminokiseline izgrađuju proteine i učestvuju u metaboličkim procesima i čine 20% svih organskih molekula koji izgrađuju ćelije, tkiva i organe.

PEPTIDI su organski molekuli formirani od aminokiselina (od 2 do 50) vezanih peptidnim vezama. Od suštinskog su značaja kao obrazac za formiranje proteina jer imaju istu hemijku strukturu kao i proteini ali su manje dužine.

RHPP (root Hair Promoting Peptide) - Peptidi stimulatori rasta korenovih dlačica su posebna jedinjenja, izolovana od strane Italpolline, namenjena razvoju i razmnožavanju ćelija i formiranju i ubrzanom rastukorenovih dlačica.

GLUKONSKA KISELINA - Glukonska kiselina je prirodna kiselina (C6H12O7), koja poseduje veliku sposobnost stvaranja složenih jedinjenja sa drugim elementima. Garantuje odličnu sposobost prenosa bitnih elemenata i donosi brojne prednosti: stabilnost vezivanja korisnih elemenata u širokom pH opsegu (od pH 2-pH 9).

Glukonska kiselina ima energetsku i biostimulativnu ulogu: glukonska kiselina, tako što nakon završi svoju ulogu kao nosač elemenata, postaje važan izvor energije pošto postaje deo biohemijskog ciklusa pentozafosfata, koji predstavlja osnovu životnog ciklusa svake biljke.

FOLNA KISELINA ili vitamin B9, je jedan od vitamina B kompleksa. Drugo ime ove kiseline je pteroilglutaminska kiselina. Prvi put je izolovana iz listova zelenog povrća - spanaća i blitve, po čemu je i dobila ime folium-list. Folna kiselina je važna za sintezu DNK, pa tako i za funkcionisanje svake ćelije u organizmu.

TIOLI (Thiols) su organski molekuli odgovorni za mnoge aromatične nijanse vina. Prisutni su u širi ne kao takvi već u obliku jedinjenja koja se u procesu fermentacije (zahvaljujući aktivnosti kvasca) pretvaraju u odgovarajući aromatičan tiol. Tioli imaju važnu ulogu u poboljšanju arome vina.

HELATI su hemijska jedinjenja koja formiraju rastvorene, kompleksne molekule sa pojedinim metalnim jonima. Helati gvožđa nastaju vezivanjem organskih reagenasa za atom gvožđa (Fe) stvarajući vrlo stabilan kompleks koji obezbeđuje veću dostupnost i bolju rastvorljivost gvožđa.

lisiveg

je ekskluzivni tehnološki proces ITALPOLLINE koji kroz enzimsku hidrolizu GM slobodnih proteina, stvara formulacije bogate slobodnim aminokiselinama isključivo biljnog porekla.

LISIVEG nalazi svoju snagu u inovativnom tehnološkom tretmanu koji čuva čak i slabe aminokiseline (kao Tryptophan) i održava aktivnost nepromenjenom.
LISIVEG ne zahteva upotrebu sirovina životinjskog porekla, kao što je otpad od štavljenja i telesni otpad. Tako se dobija proizvod bez teških metala (hrom, kadmijum, olovo, idt...), hlorida i soli (hlorovodonična kiselina) i antibiotika (od fermentisanih ostataka).LISIVEG garantuje formulacije i tretman povrća i voća bez aminokiselina životinjskog porekla.
LISIVEG je ekskluzivni tehnološki proces ITALPOLLINE i danas jedina sertifikovana tehnologija za transformaciju iz biljnog nusproizvoda.

omri

Prisustvo proizvoda na OMRI listi predstavlja još jedan veliki rezultat u visokom kvalitetu proizvoda.
OMRI - Organic Materials Review Institute (Institut za Pregled Organskih Materija) - je američki nezavisni institut koji sertifikuje - kroz obimna istraživanja i analize - mogućnost korišćenja proizvoda u organskoj proizvodnji, u skladu sa strogim standardima kvaliteta U.S. NOP RULES.

ecocert

ECOCERT je inspekciono i sertifikaciono telo ustanovljeno u francuskoj 1991 god. od strane agronoma koji su bili svesni da je potrebno razviti održivu i prirodi naklonjenu poljoprivrednu proizvodnju, kao i značaj pružanja nekog oblika prepoznavanja organske proizvodnje.

veg

VEGETARIAN FRIEDLY ili "Prijateljski naklonjeni biljkama" je kampanja koju je Italpollina pokrenula sa namerom da ukaže na brojne etičke i moralne probleme u vezi proizvodnje đubriva, insistirajući istovremeno na proizvodnji đubriva baziranih na biljnim sirovinama i garantujući potrošačima da se ni jedan životinjski odpadni materijal ili genetski modifikovani organizam ne koristi u toku ciklusa proizvodnje.

ISI SYSTEM je inovativni proizvodni sistem, razvijen od strane Italpollininog istraživačkog centra za aktiviranje mehanizma bilje zaštite protiv klimatskih i abiotskih stresova (suša, visoke ili niske temperature, prekomerna zasoljenost, itd.)

HUMO-3G je novi jedinstveni sistem razvijen od strane Italpolline, koji čini kompleks huminskih i organskih jedninjenja koji stimulišu biljni rast i poboljšavaju zdravstveno stanje zemljišta jer sadrži polifenole koji podstiču razvoj mikroorganizama, istovremeno redukujući broj patogena u  zemljištu.

ares

Korporativna odgovornost je osnova našeg poslovanja

Iz ovih razloga ITALPOLLINA je stvorila ARES program: ova inicijativa podrazumeva usklađenost sa samonametnutim etičkim pravilima.

Proizvodi se stavljaju na tržište nakon stroge analize (u laboratoriji i polju) kada je pokazao efektivnost, i usklađenost sa zakonima o okruženju.

Sirovine se pažljivo odabiru, bez kompromisa, uvek pružajući najbolji kvalitet.

Čovek je u centru svake aktivnosti kompanije. Velika pažnja se posvećuje na potrebe usklađivanja i na pojedinačna mišljenja.

Održivost: mi ograničavamo materijale hemijskog porekla pružajući prednost prirodnim izvorima, da bi se obezbedila održivost poljoprivrede, danas i u budućnosti.

ebic

Italpollina osnivač EBIC, Evropski savet za industrijske biostimulante.
Evropski savet za industrijske biostimulante (EBIC) promoviše dejstvo biljnih biostimulatora na održivu poljoprivredu i samim tim promoviše rast i razvoj European Biostimulants Industry Council evorpske biostimulativne industrije.

EBIC odnosi sa zakonodavstvom pružaju obostranu korist. Najbolja pravna struktura se zasniva na ozbiljnom razumevanju tehnologija, industrije i tržišta kojem služe. EBIC teži da pruži neophodne tehničke i praktične informacije tako da regluatorni okvir podstiče inovacije i fer konkurenciju, istovremeno štiteći potrošače i poljoprivrednike.

res. care

Odgovorna briga Italpollina se pridržava odgovorne brige, jedinstvena inicijativa hemijske
industrije koja pokreće neprestana poboljšanja po pitanju zdravlja, bezbednosti i performanse okruženja (HSE) , zajedno za otvorenu i transparentnu komunikaciju sa zainteresovanim strankama.

Odgovorna briga obuhvata razvoj i primenu održive hemije, pomažući da naša industrija doprinese održivom razvoju dok nam omogućava da zadovoljimo rastuće potrebe u svetu za baznim sirovinama i proizvodima koje je zahvaljujući ovim sirovinama moguće napraviti.